Nhúng tìm Hội Thánh

Đặt kích thước chiều cao cố định

Đặt kích thước chiều cao cố định thay thế height: 500px để đặt kích cho iframe. Kích thước này không bị thay đổi khi tìm kiếm.

<iframe src="http://danhba.httlvn.org/Ember/Church" style="width: 100%; height: 500px" frameborder="0"></iframe>

Chiều cao thay đổi tự động

Kích thước sẽ tự động thay đổi để phù hợp với chiều cao của iframe


  

  <iframe src="http://danhba.httlvn.org/Ember/Church" style="width: 100%" frameborder="0"></iframe>
  <script src="http://danhba.httlvn.org/Scripts/iframe-resizer/iframeResizer.js" ></script>
  <script>
  //cách 1: Dùng jquery
  $('iframe').iFrameResize( [{options}] );
  </script>
  <script>
  //cách 2: Dù hàm tự động
  var iframes = iFrameResize( [{options}], [css selector] || [iframe] );
  </script>

Nhúng tìm Mục sư - Truyền đạo

Đặt kích thước chiều cao cố định

Đặt kích thước chiều cao cố định thay thế height: 500px để đặt kích cho iframe. Kích thước này không bị thay đổi khi tìm kiếm.

<iframe src="http://danhba.httlvn.org/Ember/Pastor" style="width: 100%; height: 500px" frameborder="0"></iframe>

Chiều cao thay đổi tự động

Kích thước sẽ tự động thay đổi để phù hợp với chiều cao của iframe


  

  <iframe src="http://danhba.httlvn.org/Ember/Pastor" style="width: 100%" frameborder="0"></iframe>
  <script src="http://danhba.httlvn.org/Scripts/iframe-resizer/iframeResizer.js" ></script>
  <script>
  //cách 1: Dùng jquery
  $('iframe').iFrameResize( [{options}] );
  </script>
  <script>
  //cách 2: Dù hàm tự động
  var iframes = iFrameResize( [{options}], [css selector] || [iframe] );
  </script>